PROJEKT

Badania 

„Jakość zagospodarowania przestrzennego w planowaniu rozwoju - system przekazu graficznego informacji"  stanowią przyczynek dla określenia standardów komunikacji wizualnej w planowaniu rozwoju oraz ku podniesieniu jakości opracowań strategii rozwoju w Polsce. Projekt badawczy zrealizowano na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie, na zlecenie Ministerstwa Nauki nr projektu 503-02-010-2431/4. Celem publikacji  jest naświetlenie roli przestrzeni w strategicznym planowaniu rozwoju, analiza dotychczasowej praktyki oraz przedstawienie autorskich modeli zapisu graficznego informacji z zakresu kształtowania ładu przestrzennego, wysokiej jakości zagospodarowania przestrzennego, do zastosowania w praktyce przygotowywania strategii rozwoju samorządu terytorialnego.

Przedmiotem badań były sposobu komunikacji wizualnej informacji dotyczących ładu przestrzennego w strategiach rozwoju.  Przyjęto definicję komunikacji jako: przepływu informacji między różnymi podmiotami służący uzgodnieniu  przez wszystkich uczestników tego procesu wspólnego i tożsamego rozumienia sytuacji lub stanu (Hausner, Górniak, Mazur, Kołdras, Paszkowska 1999, s.25). Badaniami objęto wyłącznie kanał komunikacji wizualnej. Stąd istotne jest uzupełnienie powyższej definicji o ważną cechę komunikatu wizualnego zdolność do rekonstruowania w jednym umyśle czegoś, co zrodziło się w innym umyśle (...) mieszanka odwzorowywania i kreacji (Bagniński i Francuz 2007, s.45). Pojęcie polityki rozwoju formułuje Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658; Art. 2) jako: zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Strategie rozwoju zaś ta sama Ustawa (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658; Art. 9 pkt.3) określa jako dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju w danych obszarach wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy programów.

Temat jest istotny i o uniwersalnych możliwościach zastosowania. Idea integracji planowania przestrzennego i rozwoju jest znana i promowana przez instytucje Unii Europejskiej jak i w Polsce. Przyczyny włączenia aspektów terytorialnych i – szerzej przestrzennych do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego mają charakter merytoryczny i wymuszają zmiany w lokalnym prawodawstwie. Ciężar merytoryczny planowania rozwoju przenosi się z regulacji na realizację.

Projekt zakończono w roku 2013 wydaniem przez Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego książki: Metody zapisu graficznego informacji w strategiach rozwoju w kontekście zagospodarowania przestrzennego. Publikację można zobaczyć TUTAJ

Dodatkowo, inne ciekawe aspekty i projekty znalezione w trakcie trwania projektu są publikowane na bieżąco w obszarze NOWOŚCI.


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI