metoda

Diagnozę istniejącego stanu wiedzy i doświadczeń w tym zakresie przeprowadzono na podstawie analiz następujących opracowań polskich, aktualnych w latach 2010–2012:

 

 • Wszystkie strategie rozwoju województw (16).
 • Wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego województw (16).
 • Wszystkie strategie rozwoju miast na prawach powiatu (66).
 • Wszystkie studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast na prawach powiatu (66).
 • Wybrane gminne plany rozwoju lokalnego (27)
 • Wybrane Programy Rewitalizacji (15).
 • Strategie rozwoju powiatów województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego (92).
 • Strategie rozwoju wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego i wybranych gmin z kraju (123).

 

Na tej podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące zastosowania zapisu graficznego w planowaniu rozwoju, a grupę testową dokumentów zawężono do strategii wojewódzkich i miast na prawach powiatu, jako że te dokumenty w największym stopniu są ilustrowane. Diagnozę zagadnienia ładu przestrzennego w praktyce planowania rozwoju oraz zapisu graficznego informacji na poszczególnych etapach planowania strategicznego w Polsce przedstawiono w rozdziale Przestrzeń w strategiach rozwoju.

Następnie zidentyfikowano zakres informacji z zakresu kształtowania wysokiej jakości przestrzeni, które powinny znaleźć się na poszczególnych etapach planowania strategicznego. Na podstawie bieżącej praktyki w zapisie konkretnych informacji usystematyzowano je i powiązano ze strukturą metodyczną strategii rozwoju. Z powodu dość skromnego dorobku w zakresie ilustrowania strategii rozwoju w Polsce, przegląd stosowanych technik zapisu graficznego wzbogacono przeglądem następujących dokumentów zagranicznych:

 

 • Core Strategy wszystkich gmin Wielkiego Londynu oraz wybranych miast Anglii.
 • Schema de Coherence Territoriale wszystkich obszarów metropolitalnych Francji.
 • Stadtentwicklungskonzept, Entwicklungsplanung wybranych miast i obszarów
 • metropolitalnych Niemiec.
 • Nota Ruijmte oraz Stedenbouwkundig Plan, Structuurvisie wybranych miast i regionów Holandii.

 

Celem tych analiz było zidentyfikowanie sposobów zapisu informacji danego typu, stąd poszukiwania języka wizualnego wykraczały poza zasób dokumentów aktualnych strategii rozwoju. Informacje na ten temat przedstawiono w rozdziale Komunikacja wizualna zagadnień z zakresu jakości zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku zestawienia wyników analiz istniejącej praktyki komunikacji wizualnej w strategiach z informacjami z zakresu jakości zagospodarowania przestrzennego w kontekście etapów tworzenia strategii rozwoju, opracowano trzy autorskie metody zapisu graficznego informacji w planowaniu strategicznym (rozdział 4). Metody te zilustrowano przykładami z obecnej praktyki planistycznej w kraju i zagranicą.

Dążenie do zintegrowanego planowania rozwoju wymaga zarówno wypracowania nowych sposobów zapisu informacji, jak i poparcia ze strony samorządów i urbanistów dla wdrażania tych metod. W ramach podsumowania, w rozdziale Przyszłość wykorzystania komunikacji wizualnej w planowaniu rozwoju w Polsce, przedstawiono wnioski z badań opinii samorządów i urbanistów oraz rozważania na temat możliwości zwiększenia roli dla jakości zagospodarowania przestrzennego na etapie planowania rozwoju w Polsce.

Badania preferencji samorządów i konsultantów w Polsce w zakresie komunikacji graficznej w strategiach rozwoju miały charakter eksploratywny i jakościowy. Badania objęły jednostki samorząduterytorialnego na obszarze całego kraju z uwzględnieniem wszystkich województw. Do przeprowadzenia procesu badawczego użyto techniki CAWI. Uzyskano zwrot na poziomie 116 ankiet reprezentujących opinie 116 samorządów gminnych. Badanie mające na celu poznane preferencji profesjonalistów (osób zajmujących się planowaniem rozwoju) w zakresie komunikacji graficznej w planach rozwoju miało charakter celowy. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badaniem zostało objętych 20 osób – profesjonalistów, których aktywność zawodowa i doświadczenia związane są z procesem planowania i zarządzania strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego. Do przeprowadzenia procesu badawczego również użyto techniki CAWI. Badania zostały zrealizowane w terminie 20.01–20.02.2012 roku.


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI