Badania preferencji samorządowców i urbanistów w zakresie komunikacji graficznej

 

Serdecznie dziękuję wszystkim respondenton za udział w badaniu preferencji pracowników samorządowych oraz planistów i urbanistów w zakresie komunikacji graficznej w planach rozwoju, które zrealizowano w ramach projektu przez rozszerzony zespół w składzie: Agnieszka Zimnicka, Andrzej Sobczyk i Robert Żarkowski.

Badanie miało charakter eksploratywny mającym na celu poznane preferencji  pracowników samorządów i profesjonalistów w zakresie komunikacji graficznej w planach rozwoju.

Cele szczegółowe:

a)     rozpoznanie technologii i procesu budowania planów rozwoju lokalnego wykorzystywanych przez samorządy oraz podmioty pracujące na ich rzecz,

b)     rozpoznanie narzędzi budowania planów rozwoju lokalnego wykorzystywanych przez samorządy oraz podmioty pracując na ich rzecz,

c)     rozpoznanie kompetencji podmiotów przygotowujących plany rozwoju lokalnego,

d)     charakterystyka specjalizacji w kształceniu kadr na potrzeby samorządów w procesie przygotowywania i budowy dokumentów o charakterze strategicznym,

e)     rozpoznanie poziomu percepcji wykorzystywanych technologii graficznych w dokumentach o charakterze strategicznym,

f)     rozpoznanie preferencji odbiorców ( zamawiających) Planów Rozwoju Lokalnego dotyczących narzędzi i form prezentacji oraz zawartych danych,

g)     określenie użyteczności Planów Rozwoju Lokalnego jako narzędzi dla odbiorców i użytkowników ww. dokumentów w procesie podejmowania decyzji i kierunków rozwoju,

h)     rozpoznanie potrzeb samorządowców w zakresie poznania metodyk budowania i prezentowania planów rozwoju lokalnego,

i)       budowa zasobu informacyjnego gromadzącego dostęp do metodyki i dobrych praktyk budowania dokumentów o charakterze strategicznym z wykorzystaniem różnych narzędzi prezentacyjnych.

Badaniem zostały objęte JST na obszarze całego kraju z uwzględnieniem wszystkich województw. Do przeprowadzenia procesu badawczego użyto techniki CAWI. Badanie zostało zrealizowane w terminie 20.01 – 20.02.2012r. Uzyskano zwrot na poziomie 116 ankiet.

Badanie profesjonalistów miało charakter celowy. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badaniem zostało objętych 20 osób, których aktywność zawodowa i doświadczenia związana jest z procesem planowania i zarządzania strategicznego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Do przeprowadzenia procesu badawczego użyto techniki CAWI. Badanie zostało zrealizowane w terminie 20.01 – 20.03.2012r. 


copyright (c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

engine by MOAI